Frammento de "Hernica cantica"

INDICE
Poesie in dialetto ferentinese:
1)- GRAZZI PATRATE’
2)- PAESU ME
3)- PRETA DU MURA
4)- GLI FACOCCHI
5)- LA FATA
6)- GL’ADDORU DULLU ROSU

Poesie in lingua italiana :
7)- VOGLIO CANTARE
8)- UN’ALBA D’AUTUNNO A FERENTINO


1)- GRAZZI PATRATE’Quandu crijasti stu paesu me
t’eri acquitatu.
pruvutisti a tuttu
propia a tuttu !
Mura
arbiri
acqua friccicanta
turi pu vuté luntanu
beglivutè pu rucrijà gli coru
panu bbiancu pu sfamà gli vulgu.
Pu cappegli ’nu cielu cilustrinu
accom’agl’occhi du ’nu uttru bbonu
che nuletta bbianca pu cagnà
i ’gni tantu ’nu mazzamuregli
pu luvà la porlu rupusata.
Fiuri du tittu gialli i rusci
cu menunu adduri ddilicati.
Furni appicciati pini du pagnottu.
funtani a ’gni piazza
cu scrizzunu cralmu da pu tuttu.

Grazzi Patratè pu stu rugalu
ie
accusì
gli rucordu stu paesu me.


2)- PESU ME/>

Paesu mé:
sacramuntata tera
spurlata dagli ventu a primavera
mu sgraffigna gli coru gli ricordu.
Je tu ruvetu
andonga mu rutrovu,
vuria sdrajartu fortu:
“je tu so figli,
a ti rumettu
tuttu gli cunsigli
quandu la smania
mu f’attorci l’alma.”

T’amu Frintinu, tera mai scurdata,
drent’a ssu mura anticu, arannacciatu,
tu so lassatu ‘nu pinzieru doci
quandu uttru mu nu tunett’a gni.

Cu mmi vunisti andonga cu sso statu:
tu gli cunfortu, la malincunia,
addoru dullu bbenu du ‘na mamma,
saporu du cralmu ddoci i mmaru.

Che disprazzionu si ‘n ci fussi statu
quandu mu surueva ‘nu cunsigli :
ma tu ci stivi, stivi drent’a mmi.


3)- PRETA DU MURA

Dimmu
chi t’ha stracciata
dagli montu
preta du mura?
Dimmu
chi t’ha runcriccata
ajessi ’ncima?
Dimmu
chi ennu
chigl’ommini du feru
che dicevunu
chi bbiastumavunu
quandu tu ssu cariavunu
fussaccisa ?
Je
gli ruvetu
quand’arappannu gl’occhi
ch’arentrunu la sera
stocchimmesi
i s’agliottunu ’nu vucconu
assuttati
accostu agli focu.
La fiara
f’abballà chell’ombru:
issi nu lu savu
ma ’gni giornu
scrivunu la Storia
cu llu pretu.


4)- GLI FACOCCHI>


Attornu agli circhi du feru
mittinu lena bell’assutta.
La fiara su cunzuma para para
gli facocchi aucchia la funzionu.
Gli uttri stav’allurtati:
gli sicchi d’acqua ‘mmani
gli muccilu allu froci
i gli cazzuni
cu llu pezzu ’n culu.
Zica più abballu
stà
la rota dulla bbarozza
accomm’a ’na sposa ’nnammurata
c’aspetta gl’omu
cu ci s’appassiona.
Gli facocchi
‘ntunaglia gli circhi
cu scrizza sciantillu
gli muccu rusci
gl’occhi d’arrajatu
gl’azza cu nna botta
i ci gli fizza.
Chella cosa fria:
gli fumu
su spannu pu l’aria
i annasconnu gli tiatru.
Tutt’abbannatu
sdraja agli uttri:
“Acqua acqua acqua
sbricatuvu vu pozzunu sparà”.
Acciuffa ’nu sicchi
allenta ’na martullata
bjastema i zzompa.
Ruzzompa
rumartella
i l’acqua rujetta.
Alla finu
aggranfa l’opra fumanta
i la fionna ’ncim’a gli pratozzu.

E’ funitu
la rota è bell’i fatta!
S’assuga gli sudoru dalla frontu
cu nu cinci zuzzu
fa ‘nu cennu cu lla ciocca
i vavu tutti ’nzemi alla cantina
agliuttizzu ’na fuglietta mmiritata.5)- LA FATA

Chigli dì
affatatu
annanti a chella preta
pruvavu a leggi lu parolu anticu
sgavatu cu mazzolu i cu scarpegli.

Chi cazz’era st’omu assai carnalu
ca prima da gnì agl’arbiri puzzuti
vulettu lassà tuttu agli paesu?

Era rumanu du nobbilu casatu
vunutu pu vuté s’anticu mura.
Quand’arrivà ‘ncima a Sangiuvagni
ci s’allargà gli coru
i suntunzià:
“ Ajeccu, Giovu patru,
vogli campà pu sempru ! ”
I accusì feci.

La tera abbandunata lavurà
i adduvuntà frabbica du panu;
gli pantani aragguidà
i adduvuntannu orti.
Piantà la vigna i gl’arbiri du livu
cu munannu ogli i vinu.

Feci puru lu scolu
pu gli ‘gnoranti
ch’ennu tanti allora !
Lu termu frabbicà i gli tiatru
pu gli sullazzu dulla pora ggentu.

A chi tuneva famu arapì l’arca
a chi tuneva setu, la cantina
a chi ‘ntuneva bocchi ci gli dettu.

Quintili
quandu su suntì na scummencia
gli nutaru mannà a chiamà:
“scrivi mottù ca lassu tuttu
tuttu, so dittu, propia tuttu
alla cara ggentu du Frintinu
scrivilu ‘mpett’a chella preta
cu sponta dagli montu
agli du archi
scrivilu bbenu
fallu a oprad’artu
ca tempu
acqua
i
malacrianza
nu lu putravu mmai scancillà ”.6)- GL’ADDORU DULLU ROSU


Quand’era bella chella uttarella
cu vuneva alla scola agli ginnasi!
Je l’asputtavu tuttu lu dumani
pu luvacci gli libri dallu mani.

Era begli cumunzà la jurnata
guardennu gli mucchittu
dulla uttra
prima da ‘ntrà agli culleggi
a ‘mparà grecu i latinu.
Mo
quandu passu ‘n chigli locu
‘n ci sta più gl’amoru cu m’aspetta
ma sentu gl’addoru dullu rosu.


POESIE IN LINGUA ITALIANA :


7)- VOGLIO CANTARE

Voglio cantare
l’amore per la mia terra
esultare al ricordo
delle possenti mura
che abbracciano
la mia città.
Voglio cantare
torri
campanili
chiese
anfiteatri millenari.
Voglio cantare
le strade
le piazze
i vicoli
i belvedere.
Voglio cantare
i monti solenni
le colline amene
gli ubertosi piani
i torrenti d’argento.
Voglio cantare
gli alberi secolari
i cespugli profumati
le siepi
i giardini.
Voglio cantare
le fontane
gli archi
le bifore
i tetti dai canali rossi.
Voglio cantare
le solenni strade romane:
sentieri
dove passò la storia.
Voglio cantare
i volti severi degli uomini
i visi delle fanciulle in fiore
i musetti dei bimbi sorridenti
gli sguardi sereni delle nonne.
Voglio cantare
i carmi della fede
le litanie:
invocazioni a Dio.
Voglio cantare
lo sguardo dei morenti:
estremo addio
al tempo della vita.
Voglio cantare
i sepolcri
racchiudenti
spoglie
di quelli che furono
le croci
le lapidi
gli epitaffi.
Voglio cantare
i sapori della vita:
odore dei forni
profumo di cucine.
Voglio cantare
l’anima della mia città
il suo cielo
i suoi giorni
il respiro dei secoli
che stende
sui tetti
sulle strade
sulle piazze
la preziosa patina
del tempo.
Voglio cantare
il primo amore
il bacio pudico
della fanciulla
tremante.
Voglio cantare
e benedire
la donna
che mi schiuse
il misterioso pelago
della passione.
Voglio cantare
gli amici cari
che resero degni
i giorni acerbi.
Voglio cantare
i banchi della scuola
dove appresi
il sapere.
Voglio cantarti
cara città di pietre
che giovane contai
una ad una
che benedissi
lasciai
con amarezza
rividi
con immensa gioia.
Voglio cantare
le lacrime
che caddero
sul selciato
antica madre
il riso di me bimbo
l’urlo
della giovinezza
la rabbia per l’ingiustizia
l’ululo liberatore.
Finché la vita
sarà in me
io
tuo figlio
ti canterò
e un pensiero perenne
sarà il mio dono
regina della Storia.7)- UNALBA D’AUTUNNO A FERENTINO


Un’alba d’autunno
segue l’aurora dorata
che sorge tra nebbie sottili:
respiri di terre assonnate.

Una raggio di sole riscalda
l’umido prato d’argento
e i fiori si destano lieti
e i colori esplodon gioiosi.

Le pietre delle mura solenni
mostrano orgogliose il retaggio
al nuovo giorno che nasce:
frazione di secoli andati.

Qui il tempo ha lasciato
segni di orme evidenti;
qui la storia è presente
e attende di essere letta.

Ora la luce riflette gloriosa
sulle memorie di pietra,
sugli archi arditi, perenni,
sulle torri svettanti ed altere.

I campanili si chiamano
con voci di allegre campane
che destano l’uomo dal sonno
e benedicono il Dio del creato.

E tutto è armonia di luci,
di ombre discrete e sornione,
di strade severe dai selci lisi
che attendono il rumore dei passi.